Fabrika stočne hrane „Farmofit“, kao posebna poslovna jedinica kompanije „RAPIĆ“ iz Gradiške, pokrenuta je 2011. godine, izgradnjom i stavljanjem u pogon najsavremenijeg postrojenja za proizvodnju stočne hrane na širem području Bosne i Hercegovine i regiona.

Od prvog dana, kvalitet je strateško opredjeljenje FSH „Farmofit“, koje je utemeljeno na četiri osnovna principa poslovanja:

  • domaće sirovine poznatog porijekla i provjerenog kvaliteta, kao osnova svake smješe,
  • visokointenzivni uslovi prijema i skladištenja sirovina, koji garantuju očuvanje nutritivnih osobina u dužem roku,
  • imperativno poštovanje primjenjene nauke u svim fazama proizvodnje stočne hrane i
  • precizan kontrolni mehanizam, baziran na vlastitoj laboratoriji i dobrovoljnim međunarodnim standardima kvaliteta.

Osnovnu paletu „Farmofit“ proizvoda čine potpune i dopunske krmne smješe, kao i visoko kvalitetni premiksi, namijenjeni ishrani živine, goveda, svinja, ovaca, koza i drugih domaćih životinja. Pri tome, proizvodni kapaciteti fabrike su 20 tona/h.

Stočna hrana se na redovnoj bazi i veoma efikasno isporučuje na brojne farme širom BiH, dok se značajan dio proizvedenih količina krajnjim kupcima plasira i posredstvom velikog broja poljoprivrednih apoteka, sa kojima imamo višegodišnje partnerske odnose. Distributivna mreža obuhvata čitavu BiH, sa fokusom na Banjalučku regiju, Unsko-sanski kanton, Lijevče polje, Posavinu, Semberiju, Tuzlanski kanton, Zvorničku regiju, pri čemu se nerijetko izlazi iz granica pomenutih regiona, a sve u cilju maksimalnog zadovoljenja potreba velikog broja naših kupaca. Važno je naglasiti kako se sva naručena hrana besplatno dostavlja na lokaciju kupca, u roku od 24 časa od, na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Savremena postrojenja, potpuno automatizovan proces proizvodnje stočne hrane, sopstvena laboratorija i izuzetno stručno osoblje, uz respektabilne skladišne kapacitete i vlastiti vozni park, samo su neki od razloga zašto je najveći broj farmera u BiH odabrao upravo „Farmofit“ kao svog pouzdanog partnera u ishrani domaćih životinja.

Jer, samo je jedan PRIRODAN IZBOR.