Farma „Revita Farms“

Poslovna jedinica „Revita Farms“ je savremena farma za tov junadi, novijeg datuma izgradnje. Farma se nalazi u selu Lišnja, opština Prnjavor i sastoji se od nekoliko organizacionih segmenata, koji su logično i efikasno povezani u zaokružen sistem proizvodnje.

Sam naziv posmatrane poslovne jedinice nastao je iz želje očuvanja našeg nasljeđa i odavanja poštovanja prema osnivačima kompanije „Rapić“. Naime, brend stočne hrane „Farmofit“ je u svojim počecima nosio ime „Vitamix“. To je bio prvi, vlasiti brend kompanije „Rapić“, koji je osmislio i na tržište lansirao tadašnji direktor, Tihomir Rapić. Vremenom, „Vitamix“ je postao „Farmofit“, ali mi nismo zaboravili doprinos naših prethodnika, koji su radili sa prvenstvenim ciljem ponovnog oživljavanja poljoprivrede ovog kraja. Štaviše, nastavili smo dalje i još snažnije, prema istom cilju. Zbog toga je „Vita“ u „Revita Farms“. Dodali smo samo prefiks „Re“, kako bismo dodatno naglasili težnju prema još snažnijoj revitalizaciji, kako na ponovno uspostavljenoj farmi, tako i u cjelokupnom domaćem agrarnom sektoru.

Najvažniji dio farme je onaj koji se odnosi na objekte za smještaj goveda i organizaciju intenzivnog tova. Kapacitet tog segmenta je do 550 junadi u tovu. Grla za tov se uvoze iz respektabilnih evropskih centara za reprodukciju teladi. U pogledu rasne strukture, fokus je rasama kao što su simentalac, angus i belgijsko plavo govedo. Takođe, farma raspolaže sa značajnim kapacitetima za prihvat, sušnje i skladištenje žita, zatim sa kapacitetima za skladištenje stočne hrane, adekvatno čuvanje silaže, sijena i drugih elemenata u ishrani životinja. Proizvodne aktivnosti obavljaju se na vlastitom i iznajmljenom zemljištu, pomoću vlastite profesionalne mahanizacije i od strane lokalno angažovane radne snage.

Sve aktivnosti na farmi su pod nadzorom profesionalnog osoblja kompanije „Rapić“, životinje se hrane po veoma precizno izbalansiranim recepturama, a koje su projektovane za pomenute rase goveda. Odličan zdravstveni status svake jedinke je imperativan i počiva na profesionalnoj veterinarskoj njezi i principima „dobrog domaćina“.

Galerija